Projekt "Z kulturą na ty" realizowany był w Szkole Podstawowej im. W. Pomianowskiej przez cztery miesiące (IX-XII 2008) Pomysłodawcami projektu były: p. Edyta Lipczyńska, Dorota Grudnicka-Glina i Mariola Lichocka, która była koordynatorem działań. Projekt nie powstałby bez pomocy dyrektora szkoły - p. Dariusza Lichockiego, który przez okres trwania projektu wspierał nasze działania i pomagał w jego realizacji. Zadania przewidziane w projekcie wykonywało 5 nauczycieli naszej szkoły, w tym trzech przez cały czas, a dwie osoby - tylko w grudniu. Łącznie przepracowanych było 199 godzin.
Informacje o osobach objętych usługą:
Projekt "Z kulturą na ty" adresowany był dla uczniów z klas IV-VI naszej szkoły zamieszkujących Radkowice i Bronkowice, którzy mają znacznie ograniczony dostęp do korzystania z usług instytucji kulturalnych. Uczniowie poznali wybrane instytucje kulturalne (muzeum, kino, teatr, filharmonia), ciekawe miejsca związane z pisarzami naszego regionu. Projekt był zrealizowany poprzez zwiedzanie, udział w przedstawieniach i projekcjach filmowych. W wyjeździe edukacyjnym do Kielc ze względów organizacyjnych (autokar) uczestniczyło 50 uczniów. Ustalono, że w wyjazdach będą wymiennie uczestniczyć uczniowie klasy IV, a z klasy V-VI będą wyjeżdżać w całości. Poprzez własne działania podjęte w szkole dzieci miały okazje podzielić się zdobytą wiedzą (plakaty, prezentacje, przedstawienia, konkursy). Każde dziecko biorące udział w wyjeździe edukacyjnym otrzymało folder o odwiedzanym muzeum, co przyczyniło się do pośredniego poznania w/w muzeów przez ich rodziny. Ważnymi celami projektu były: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, rozwijanie zainteresowań różnymi formami kulturalnymi, kształcenie wrażliwości artystycznej dzieci, rozwijanie aktywności społecznej dzieci poprzez działania własne, kształcenie inwencji twórczej, przygotowywanie do świadomego i czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym.
Podjęte działania:
Wrzesień
- zorganizowany został wyjazd do Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza Oblęgorku w celu zwiedzenia oraz udziału w lekcjach muzealnych. - w szkole odbyły się zajęcia w trzech grupach wiekowych (kl. IV, kl. V, kl. VI) podejmujące następującą tematykę: " Wyszukiwanie informacji na temat S. Żeromskiego i H. Sienkiewicza " Wykonanie plakatów o poznanych pisarzach naszego regionu (konkurs) " Prezentacja wykonanych plakatów na forum grupy oraz szkoły.
Październik
- zorganizowany został wyjazd do kina "Moskwa" w Kielcach w celu: " obejrzenia filmu pt. "Wall-e" " udziału w prelekcji na temat "Jak właściwie zachować się w miejscach publicznych" " udziału w prelekcji na temat "Etapy powstawania filmu, czyli od pomysłu do premiery filmowej" " wizyty w sali projekcyjnej, aby zapoznać się z pracą operatora kinowego. - podczas zajęć w szkole : " dzieci objęte projektem obejrzały film na temat historii powstania filmu pt "Film". " zorganizowany został konkurs wiedzowy pod hasłem "Jak powstaje film?". Wszyscy uczniowie klas IV- VI pisali test na w/w temat. Następnie z każdej klasy została wyłoniona 2-osobowa drużyna, która reprezentowała klasę w finale szkolnym, zorganizowanym na forum szkoły. " każda klasa nagrała krótki film na wybrany przez siebie temat, które były prezentowane podczas finału szkolnego konkursu "Jak powstaje film?".
Listopad
- zorganizowany został wyjazd do teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w celu: " obejrzenia spektaklu pt. "Cyrograf" " udziału w lekcji teatralnej obejmującej prelekcję o historii teatru oraz zawodach związanych z pracą aktora, a także wizytę w miejscach niedostępnych dla zwykłego widza, tj. na scenie, w garderobie, w malarni, w kostiumerni. - podczas zajęć w szkole : " wykonanie w grupach afiszów teatralnych do przedstawień przygotowanych w ramach projektu przez uczniów klas IV-VI pod opieką ich wychowawców " przypomnienie cech i redagowanie krótkich form wypowiedzi pisemnych dotyczących opisywania wrażeń po obejrzanym przedstawieniu " wykonanie scenografii do w/w przedstawień szkolnych " wykonanie zaproszeń na w/w przedstawienia dla rodziców uczniów objętych projektem " praca nad przygotowaniem ról do przedstawienia "Spotkanie bajek" ( aktorami byli uczniowie klasy IV) oraz "Kakus - świętokrzyski zbój" (aktorami byli uczniowie klas V-VI)
Grudzień
- zorganizowany został wyjazd do Bazyliki Kieleckiej, Świętokrzyskiej Filharmonii im. Oskara Kolberga oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach w celu: " obejrzenia przedstawienia pt. "Piotruś i wilk oraz inne niespodzianki filmowe" " wizyta "na zapleczu" sceny filharmonii kieleckiej, a także obejrzenie miejsca pracy muzyków grających podczas w/w przedstawienia " obejrzenie wystawy zdjęć w galerii mieszczącej się w budynku filharmonii " zwiedzenie największego muzeum zabawek w kraju, które było współorganizatorem pomysłu przedstawienia obejrzanego przez dzieci " obejrzenie i wysłuchanie krótkiego koncertu organów w bazylice - podczas zajęć w szkole : " udział w konkursie wiedzowy na temat w/w wyjazdu oraz poznanych instrumentów muzycznych " udział w lekcji umuzykalniającej pt. "Świąteczne legendy i zwyczaje" z udziałem artystów kieleckiej filharmonii " przygotowanie i przeprowadzenie koncertu kolęd z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Rezultaty realizacji zadania:
Dodatkowymi zajęciami objęto 61 uczniów z klas IV-VI. Wzrosła znajomość zasad funkcjonowania, działania oraz przeznaczenia muzeum, kina, teatru i filharmonii. Dzieci poszerzyły wiadomości na temat życia i twórczości H. Sienkiewicza, S. Żeromskiego, historii teatru, historii filmu, etapów powstawania filmu. Poznały również teatr i filharmonię "od kulis". Biorąc udział w konkursach wiedzowych potwierdzały swoje wiadomości. Poprzez działania podjęte w szkole, które odbywały się w trzech grupach wiekowych, uczniowie rozwijali umiejętność współpracy, dzielenia się zadaniami, odpowiedzialności za wspólną pracę. Mieli okazję pracować nad przygotowaniem filmów, plakatów, afiszów teatralnych, zaproszeń, ról do przedstawień szkolnych, repertuaru do koncertu kolęd oraz nad scenografią do wymienionych uroczystości szkolnych. Dzielili się również swoimi wrażeniami z obejrzanych przedstawień tworząc krótką formę pisemną lub rysując ulubione sceny z w/w przedstawień. Dowiedzieli się również jak zachować się w wymienionych instytucjach kulturalnych.
Monitoring
" Prowadzenie dzienników zajęć (tematyka i listy obecności zajęć w szkole) " Listy obecności i karty wycieczek " Prezentacja wyników działań dzieci na forum grupy i szkoły " Dokumentowanie działań za pomocą zdjęć i nagranych filmów " Bieżącą obserwację zachowań dzieci podczas wyjazdów
Promocja
W ramach promocji usługi: " Odbyło się spotkanie informacyjne dla dzieci biorących udział w projekcie " Informacje o działaniach podejmowanych w ramach projektu były przekazywane w środowisku szkolnym poprzez kadrę pedagogiczną zaangażowaną w rekrutację uczestników projektu " Na tablicy informacyjnej w szkole pojawiały się zapisy informujące o głównych celach i założeniach projektu oraz planowanych działaniach na dany miesiąc. " Podsumowania konkursów organizowanych wśród uczestników projektu odbywało się na forum szkoły, a zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane w ramach realizowanego projektu " Uczniowie naszej szkoły obejrzeli filmy i przedstawienia przygotowane przez uczniów klas IV-VI pod kierunkiem wychowawców. " Przedstawienie "Spotkanie bajek" i "Kakus-świętokrzyski zbój" obejrzeli również rodzice dzieci objętych projektem " W lokalnej prasie (Tygodnik Starachowicki) oraz na stronie internetowej naszej gminy ukazały się artykuły o przebiegu realizacji projektu "Z kulturą na ty" w naszej szkole (na razie za 2 m-ce)

Kontakt ze szkołą:    numer telefonu i faxu:(041)272-16-92     e-mail:spradkowice@interia.pl